FORTA สิ่งที่ต้องรู้กล่องพิมพ์เเบรนด์

เริ่มต้นทำกล่องพิมพ์แบรนด์ต้องรู้อะไรบ้าง

เริ่มต้นทำกล่องพิมพ์แบรนด์ ต้องรู้อะไรบ้าง
– รูปทรง และ ขนาด : ทำกล่องเพื่อใส่สินค้าอะไร เพื่อทราบชนิดของกล่องและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน ขนาด กว้าง*ยาว*สูง ของสินค้า
– สี : การเลือกใช้สีเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ควรให้ความสำคัญ เพราะ สีเป็นสิ่งที่สะท้อนตัวตนของ แบรนด์ละเหมาะสมกับ คอนเซปต์ตัวสินค้า
– ข้อความ : เตรียมข้อความที่ต้องการแจ้งลูกค้า ให้กระชับเข้าใจง่าย โดยวางรายละเอียดข้อความต่างๆ ในตำแหน่งที่เหมาะสม
– โลโก้ หรือ สัญลักษณ์ : สิ่งที่บ่งบอกความเป็นแบรนด์ของคุณ เลือกการจัดวางให้สอดคล้องกับตำแหน่งของข้อความ เพื่อให้เกิดความโดนเด่นสวยงาม
– จำนวน และ น้ำหนัก : 2 สิ่งนี้มีผลต่อราคาของกล่อง ลูกค้าต้องคำนวนถึงปริมาณการใช้กล่องให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงรวมทั้งน้ำหนักของสินค้านั้น เพราะสเปคกระดาษแต่ละชนิดมีราคาที่แตกต่างกัน เพื่อป้องกัน การผลิตตันทุนที่อาจจะสูงกินความจำเป็น

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *